نوشته‌ها

برقکار حصار بوعلی | 09999989110

برقکار حصار بوعلی

برقکار حصار بوعلی

برقکار حصار بوعلی

برقکار شبانه روزی حصار بوعلی

به صورت افقی وارد شوند.
موقعیت کابل‌ها در سینی کابل باید اجازه دهد که هر سیم بدون نیاز به کار روی آن حذف شود.
کل لایه.
کابل‌های استفاده‌نشده،
لوله‌ها و تکیه‌گاه‌های آن باید در امتداد طول کل برداشته شوند. کابل‌ها، لوله‌ها و لوله‌ها
پس از آن باید از آن پشتیبانی کرد، مگر این که مشخص شود.
نزدیکی به دیگر لوله‌های غیر الکتریکی
یک فضای حداقل ۳ سانتیمتر باید بین لوله‌های الکتریکی و غیر الکتریکی به جا گذاشته شود، به طوری که هر کار روی یک
لوله خطر آسیب رساندن به دیگران را به خطر نمی‌اندازد.

الکتریکی حصار بوعلی
لوله‌های الکتریکی باید در فاصله کافی از لوله گرم، هوای داغ و لوله‌های دود باشند. این تدبیر …
جلوگیری از قرار گرفتن کابل‌ها با دمایی که ممکن است برای آن‌ها مضر باشد.
نباید با دود، تهویه و یا لوله‌های استخراج دود، مجاری ارتباطی داشته باشند.
لوله‌های الکتریکی نباید در لوله‌های بالای لوله نصب شوند که ممکن است باعث تغلیظ شوند، مگر این که
اقدام‌های لازم برای محافظت از لوله‌ها در اثر چگالش صورت می‌گیرد.
کابل‌ها باید از اثرات مکانیکی در کف زمین حفاظت شوند.
۳.۵ دیوار و کف زمین
هیچ کابلی ممکن است مستقیما از طریق یک دیوار یا کف جای گرفته باشد.

آن باید توسط یک غلاف یا مجرا محافظت شود.
یک درجه حفاظت از حداقل ۵.
که در آن لوله‌ها از دیوار عبور می‌کنند یا کف اتاق باید آب‌بندی شود تا از گسترش آتش جلوگیری شود.
اتاقی به اتاق دیگر.
نزدیکی به دیگر لوله‌های الکتریکی
که ۱۰۰۰ ولت و یا بیشتر باخود حمل می‌کنند،
نباید همان کانال‌ها را به اشتراک بگذارند و یا در همان شکل قرار داده شوند.
سینی‌های کابل یا روی همان قفسه‌ها به عنوان کابل‌های ولتاژ مختلف.

برقکار در حصار بوعلی